top of page

Tax Refund ที่สนามบิน Malpensa , Milan


สิ่งสำคัญคือเวลาซื้อของอย่าลืมแจ้งพนักงานร้านที่เราซื้อของว่าจะทำ Tax Refund แต่โดยความเป็นจริงแล้วพนักงานมักจะถามเราเองมากกว่า จริงๆมีสำนักงาน Tax Refund ในตัวเมืองมิลานอยู่เหมือนกันแต่บทความนี้จะเป็นการ Refund ที่ Terminal 1 สนามบิน Malpensa ของมิลาน ซึ่งปกติ Terminal 1 นี้ใช้โดยสายการบินหลักๆอยู่แล้ว (Terminal2 ส่วนใหญ่ใช้โดย EasyJet สายการบิน low cost )

ถือขึ้นเครื่อง หรือ โหลด?

แนะนำว่าถ้าของไม่เยอะไม่ใหญ่จริงๆถือขึ้นเครื่องจะสะดวกรวดเร็วกว่า เพราะคิวคืนภาษีของโหลดขึ้นเครื่องจะยาวมากโดยเฉพาะของเจ้า Global Blue ซึ่งหลุยส์ วิตตองใช้เจ้านี้

ขั้นตอน Refund สำหรับของโหลดขึ้นเครื่อง

1. การ Refund จะทำก่อนการ Check-in เพื่อโหลดกระเป๋า

2. หากเป็นสินค้าที่ซื้อในอิตาลีให้ข้ามไปข้อ 4 ได้เลย ถ้าซื้อจากประเทศอื่นต่อข้อ 3

3. บริเวณส่วนหัวของ Area 12 (สนามบินนี้จะเรียก Row ว่า Area)จะมี Counter ของ Custom ให้เอาใบขอคืนภาษีไป Stamp ที่นี่ เจ้าหน้าที่อาจขอดูของซึ่งต้องยังไม่ถูกใช้งาน

4. ติดต่อ Counter ของบริษัทคืนภาษีบริเวณ Area 12 ซึ่งมีอยู่ 3 บริษัทซึ่งถ้ามีใบขอคืนเป็นของทั้ง 3 เจ้านั่นหมายถึงต้องต่อคิวถึง 3 ครั้ง

5. เสร็จแล้วไป Check-in ตามปกติ

**ควรเผื่อเวลาไว้ให้เยอะๆ เพราะหลังจาก check-in แล้วยังต้องผ่าน Security Check และ Immigration อีก

ขั้นตอน Refund สำหรับของถือขึ้นเครื่อง

1. Check-in เพื่อโหลดกระเป๋าตามปกติ ยกเว้นของที่จะคืนภาษีที่จะถือขึ้นเครื่อง

2. หลังผ่านด่าน Security Check จะเข้ามาถึงโซนร้านค้า Duty Free ให้ดูป้าย Tax Free Refund แล้วตามป้ายไปได้เลยซึ่ง counter ของบริษัทคืนภาษีและ Custom จะอยู่ใกล้ๆกันแบบข้างนอก

3. หากเป็นสินค้าที่ซื้อในอิตาลีให้ข้ามไปข้อ 5 ได้เลย ถ้าเป็นสินค้าที่ซื้อจากประเทศอื่นให้ดูข้อ 4 ต่อ

4. ไปที่ counter ของ Custom ให้เอาใบขอคืนภาษีไป Stamp ที่นี่ เจ้าหน้าที่อาจขอดูของซึ่งต้องยังไม่ถูกใช้งาน

4. ติดต่อ Counter ของบริษัทคืนภาษีซึ่งอยู่บริเวณเดียวกัน มีอยู่ 3 บริษัท

5. เสร็จแล้วไปผ่าน Immigration ตามปกติ

Flow chart ของการทำ Tax Refund

Custom ตรงหัว Row 12

Custom ตรงหัว  Row 12

แถวของ Premier Tax Free (สีแดง) กับ Tax Refund(สีเหลือง) คนจะน้อย ส่วน Global Blue (สีน้ำเงิน) แถวจะยาวมากตรงนี้ต้องเผื่อเวลาไว้เลยสำหรับสาวกหลุยส์ วิตตอง อย่าลืมว่าเสร็จแล้วต้องไป Check-in อีก

ทางเข้าโซน TAX Free Refunds และ Customs หลังผ่าน Security Check มาแล้ว

Customs ข้างในไม่มีคนเลย

Counter ของทั้ง 3 เจ้า คนน้อยมากๆ

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Me
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page